ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยวบนวิถีพอเพียง

Posted Leave a commentPosted in News, ศิลปศาสตร์

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว” […]