คณะวิทยาศาสตร์ฯ สานสัมพันธ์น้องพี่-บายศรี สู่ขวัญ

Posted Leave a commentPosted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” […]

คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่

Posted Leave a commentPosted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ จังหวัดหนองคาย […]

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลัง 2 หน่วยงาน ตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

Posted Leave a commentPosted in News, บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจับมือ 2 หน่วยงาน ตั้งศูนย์สอบเพื่อวัดสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี พร้อมพัฒนาศักยภาพอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ […]

คณะคหกรรมศาสตร์ฯ จัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นที่ยอมรับของสังคมว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐาน […]

โครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้”

Posted Leave a commentPosted in News, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน : ตรวจเช็ครถก่อนใช้” […]