ต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

Posted Leave a commentPosted in News, วิศวกรรมศาสตร์

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ภายในคณะฯ […]

คณะครุศาตร์อตสาหกรรมเสริมสร้างนศ. – ศิษย์เก่า

Posted Leave a commentPosted in News, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะครุศาตร์อตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น กิจกรรมที่ 1 […]

สื่อสารฯ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต 2561

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคโนโลยีบัณฑิต รุ่นที่ 1 […]

คณะสิ่งทอฯ ราชมงคลพระนคร รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์พี่-น้อง

Posted Leave a commentPosted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์  สานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  […]

ติดตามผล ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 แขวงเวียงจันทร์

Posted Leave a commentPosted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร […]

คณะวิศวฯ จัดเสริมทักษะยุววิศวกร

Posted Leave a commentPosted in News, วิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสภาวิศวกร ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร. […]

จัดติวเข้มเทคนิคการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล

Posted Leave a commentPosted in News, ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลยุคดิจิตอล โดยมีอาจารย์คุณสมคิด  แซ่หลี และอาจารย์อัมภาภรณ์  […]