รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นที่ยอมรับของสังคมว่า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นคณะต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพบนพื้นฐาน […]

ร่วมต้อนรับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Posted Leave a commentPosted in News, เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการสาธิตผลงานศิลปวัฒนธรรมไทยด้านงานฝีมือและขนมไทย โดยมี […]

ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการท่องเที่ยวบนวิถีพอเพียง

Posted Leave a commentPosted in News, ศิลปศาสตร์

งานบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวและสาขาวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยว” […]

เสริมทักษะการวิเคราะห์ ผ่านเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์

Posted Leave a commentPosted in News, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิเคราะห์ตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโตรมิเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

คณะสิ่งทอฯจัดอบรม พัฒนาความเป็นผู้นำ

Posted Leave a commentPosted in News, อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาความเป็นผู้นำในการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 21 […]

จัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ หวังยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

Posted Leave a commentPosted in News, สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม […]